Даскалоливницата


Строена е през  1844 година за нуждите на първото българско класно училище, основано от Иван  Николов Момчилов през 1843 и наречено „Даскалоливница” от Петко Рачев Славейков –  възпитаник на училището. Еленската Даскалоливница изпраща като учители  свои възпитаници в 61 града и 31 села в страната и извън границите ѝ. Основател на класното училище е Иван Николов Момчилов (1819-1869) – бележит български възрожденски учител, преводач, автор на редица  учебници и учебни пособия. Автор на „Граматика на новобългарския език” (1868), в  която залягат основите на Търновската книжовна школа. Сградата е паметник на културата с национално значение. Реставрирана е през 1963  година като изцяло е запазен външният облик и са направени известни адаптации  във вътрешната част с оглед уреждане на музейна експозиция на тема „Елена през  епохата на Възраждането”. В нея в документи и снимки е представена историята на  града от възникването му до Руско-турската война 1877-1878. В  приземния етаж е уредена експозиция „параклис Архангел Михаил”, където са  изложени пренесени икони, църковна утвар и стенописи от едноименната църква в  село Шилковци.